Honlapunk a kényelmesebb kezelés érdekében sütiket használ. Kezelésükről bővebb tájékoztatást kap Adatvédelmi irányelveinben.

Copyright 2024 - Minden jog fenntartva

A településrendezés eszközeinek módosítása

  Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2023. (…) önkormányzati rendelete

 Tornyiszentmiklós Község Önkormányzati Képviselő-testületének Tornyiszentmiklós Község Önkormányzati Képviselő-testületének A helyi építési szabályzatról szóló 9/2007. (IV.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 Tornyiszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében és a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján meghatározott partnerek és az ugyanezen Korm. rendelet 11. számú mellékletben megjelölt véleményezési jogkörben eljáró szervek és az érintett területi és települési önkormányzatok, valamint a partnerségi egyeztetés szabályai szerint a partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 1. § Tornyiszentmiklós Község Önkormányzati Képviselő-testületének A helyi építési szabályzatról szóló 9/2007. (IV.19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) V-2 rajzszámú Külterületi Szabályozási Terv helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. § A HÉSZ a 2. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

3. § A HÉSZ 3. § (2) bekezdése kiegészül az f) ponttal:

   „f) Kb-En Különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület”

4. § A HÉSZ kiegészül a 13/A. §-sal:

„13/A. § (1) A Kb-En jellel jelölt Különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások hasznosítása céljára szolgáló övezet területén a Kb-En jellel jelölt övezet.

(2) Az övezet területén a kutatás-fejlesztés-, megújuló energiahasznosítás céljára szolgáló épületek és építmények, azok kiszolgáló épületei, szolgáltató épületek, műtárgyak, az energiaellátás különleges létesítményei helyezhetők el.

(3) Az övezetben az építmény-elhelyezés és telekalakítás feltételei a következők:

a) a beépítés módja szabadonálló;

b) a beépítettség mértéke 5 %

 legnagyobb megengedhető építménymagasság: 5,0 méter”

5. § (1) E rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba.

      (2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

 

dr. Novák Anett
sk.
címzetes főjegyző
Bene Nándor
sk
polgármester

 

Záradék:

A rendelet 2023. ….-án/én kihirdetésre került.

 

        ………………………..
         dr. Novák Anett
       címzetes főjegyző

 

1. melléklet a …/2023. (…) önk. rendelethez

„5. melléklet a 9/2007. (IV. 19.) önk. rendelethez V-2 jelű Külterületi Szabályozási Terv”

 

2. melléklet a …/2023. (…) önk. rendelethez

 „7. melléklet a 9/2007. (IV. 19.) önk. rendelethez Naperőmű Szabályozási Terve”

 

Tornyiszentmiklós településrendezési eszközeinek módosítása partnerségi egyeztetés

Tornyiszentmiklós igazgatási terület szabályozási terv 1. számú melléklet

 

 

 

 

 

Copyright © 2024 Tornyiszentmiklós község honlapja. Minden jog fenntartva.
A Joomla! a GNU Általános Nyilvános Licenc alatt kiadott szabad szoftver
Fordította a Joomla! Magyarország.