TÁJÉKOZTATÓ

a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások téli rezsicsökkentéséről

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy „A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VI. 27.) Korm. határozat” szerint a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

Az igénybejelentés formanyomtatványon történik, amely dokumentum

 • a lakóhelye szerint települési önkormányzat hivatali helyiségében vagy a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatalban (8878 Lovászi, Kútfej utca 112.) szerezhető be, ügyfélfogadási időben.
 • a település honlapjáról letölthető (de elektronikusan nem nyújtható be.)

A benyújtás határideje: 2018. október 15.

Támogatási igényt nyújthat be:

 • az a háztartás, amely vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használ (tehát tűzifát, szenet, propánbután palackos gázt, propán-bután tartályos gázt, fűtőolajat, továbbá pelletet vagy brikettet (A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.)
 • háztartásonként egy személy, aki a település közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, (A kormányhatározat értelmében jelen eljárásrendben a háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.)
 • az a háztartás, amelynek tagjai közül senki sem részesült a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedései során juttatásban.

Felhívom a figyelmet, hogy

 • az igénybejelentési határidő elmulasztása jogvesztő, azaz a határidőn túl benyújtott kérelmeket nem lehet elfogadni,
  • az igénybejelentő lapon rögzített igényelt fűtőanyag fajtája a későbbiekben nem módosítható,
  • amennyiben a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy az adott háztartás egy tagja már nyújtott be igényt a 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatra hivatkozással, az ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt további igénybejelentés nemfogadható el,
  • az önkormányzat a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adati alapján ellenőrzi a bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely fennállását,
  • a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága pedig adminisztratív vizsgálatot folytat az igénybejelentésekkel összefüggésben, amelynek keretében szükség szerint további adatgyűjtést, valamint szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálatot végez,
  • amennyiben a katasztrófavédelmi szerv vizsgálatának eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

Az igényjogosultsággal rendelkező személy részére az önkormányzat hivatalos igazolást állít ki, amelyet az önkormányzat által kiválasztott és vele szerződött vállalkozásnál lehet (meghatározott határidőben) beváltani. A támogatás kizárólag természetbeni formában (az igénylőlapon megjelölt módon) 12.000.- Ft összegben nyújtható, azonban pénzben nem fizethető ki. A természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

 

Lovászi, 2018. szeptember 14.

dr. Novák Anett

       jegyző